Försvarets radioanstalt (FRA) och spaning i Sverige

FRA-lagen är den vedertagna men informella benämningen på ett helt paket med både förändringar av redan gällande lagar plus en helt ny lag. Detta paket, som röstades igenom och började gälla under 2009, innebar att Försvarets radioanstalt fick avsevärt utökade befogenheter att bedriva spaning på den svenska befolkningen. Det sades tidigt att syftet med lagförändringarna var att förhindra och förebygga brott, och att man bara skulle bedriva spaning i just fall där det förelåg risk för brott.

Förenklat kan man säga att FRA fick tillstånd att slentrianmässigt övervaka alla datatrafik som passerar Sveriges gränser. Eftersom tekniska nödvändigheter och hela internets globala beskaffenhet gör att även enkla mejl eller sms måste skickas genom utländska stationer eller servrar, så menar många att vi ska räkna med att all vår kommunikation övervakas av FRA.

 

Under 2013 så läckte den amerikanske visselblåsaren Edward Snowden dokument som visade att FRA regelbundet förser den amerikanska underrättelsetjänsten med insamlad data från sin spaning i Sverige. För detta kritiserades FRA hårt av framförallt internet-aktivister (genom Piratpartiet), men från myndighetens sida har man i stort sett förblivit tyst angående detta. FRA har också kritiserats för att man hemlighåller de algoritmer som gör att datainsamling påbörjas, alltså vilka varningssignaler eller ord som myndigheten har ställt in sin automatiska övervakning att reagera på. Kritik har framförts mot att det skulle kunna vara så att FRA påbörjar spaning för att en viss person använder sig av ett misstänkt ord i exempelvis ett enskilt sms, vilket skulle innebära att dennes integritet kränks utan anledning under okänd tid framåt.

 

Officiellt så har riksdag och regering bestämt att FRA bara får bedriva spaning på beställning av Regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten. Kritiker menar dock att FRA bedriver automatisk spaning utan beställning och att man även gör det för svenska polisens räkning ofta.